Cách sửa lỗi font tiếng việt khi gởi bằng webmail

Thường khi sử dụng webmail để gởi bạn hay gặp vấn đề lỗi Font kiểu như thế này:

  Trả lời các cmt trên trang
    xóa bài spam quảng cáo
    Đăng stt cho các nick
    Kết bạn
sqrl_squirrel_login
Để khắc phục vấn đề này, bạn cần có quyền ssh vào Server, và làm theo hướng dẫn như sau:
  ssh vào server
cd /var/www/html/
    Nếu bạn dùng Roundcube Mail
cd roundcube
edit file .htaccess
Tìm Dòng
# AddDefaultCharset UTF-8
AddType text/x-component .htc
Bỏ # thành
AddDefaultCharset UTF-8
AddType text/x-component .htc
Sau đó save lại
   Nếu dùng squirrel mail
nano /squirrelmail/config/config.php
Tìm
$default_charset = “iso-8859-1”
Thay bằng
$defaul_tcharset = “UTF-8”
Bấm Ctrl X save lại sau đó chạy 2 lệnh này
service httpd restart
service exim restart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *