Cách tạo và gọi static block trong magento

Trước hết  cần hiểu static block là gì?

Static block trong magento nó là các khối tĩnh CMS. Nó được tạo ra trong admin  có thể tuy chỉnh được và nó có thể  gọi add  vào các trang cms page, trang category… trực tiếp ở trong admin hoặc được gọi ở file xml, phtml…Và nó được sử dụng rất nhiều và phổ biến biến trong quá trình tạo template magento.
Cách tạo 1 static block magento như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào admin ->cms ->static block ->Add new block.
Bước 2: Điền thông tin, nội dung static block:

static_block_magento
Static block magento.
– Các cách gọi 1 static block:
+ Gọi trực tiếp trong file phtml:

<?php echo $this->getLayout()->createBlock(‘cms/block’)->setBlockId(‘tên id static block’)->toHtml() ?>

Ví dụ gọi static block có id là footer_links

<?php echo $this->getLayout()->createBlock(‘cms/block’)->setBlockId(‘footer_links’)->toHtml() ?>
+ Khai báo static block trong file xml sau đó gọi static block đó vào file phtml:

Ví dụ khai báo trong file page.xml:

<block type=”cms/block” name=”topLeftLinks” as=”topLeftLinks”>
<action method=”setBlockId”><block_id>tên id static </block_id></action>
</block>
Sau đó gọi trong file phtml thì gọi theo cấu trúc sau:

<?php echo $this->getChildHtml(‘tên id static’); ?>

+ gọi trực tiếp static block vào 1 cms page trong admin theo cấu trúc sau:
{{block type=”cms/block” block_id=”ten id static block”}}

+ Ngoài ra còn có thể chèn trực tiếp  static vào các category, vào trong email templat magento…

Static block trong magento  rất quan trọng, và là kiến thức cơ bản CẦN nắm được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *