Kiến thức

Fix: mysql error 1364 Field doesn’t have a default values

Option1 SSH nano /usr/local/Cellar/mysql/5.6.20_1/my.cnf Tìm dòng giống như vậy: sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES Nhận xét dòng trên và khởi động lại máy chủ mysql mysql.server restart Lỗi đi rồi! Option2 In phpmyadmin, perform the following: select @@GLOBAL.sql_mode Copy this result and remove STRICT_TRANS_TABLES….Continue Reading →