Home / Kiến thức / HTML/CSS

HTML/CSS

Less – Ngôn ngữ css động

LESS là gì? Less chính là mở rộng CSS bằng cách thêm vào nó các thành phần động như biến, mixins, toán tử và hàm. LESS chạy cả ở phía client-side (Chrome, Safari, Firefox) và server-side, cùng với Node.js và Rhino. I/ Sử dụng LESS như thế nào? Sử dụng ...

Xem tiếp »

Before và After trong css

“:before” thêm nội dung ngay phía trước thành phần. “:after” thêm nội dung ngay phía sau thành phần. Ví dụ: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html><head> </head> <body> <p>Chia sẻ kiến thức</p> </div> </body> </html> Hiển thị khi chưa có CSS Chia sẻ kiến thức CSS Viết: ...

Xem tiếp »

CSS3: Media screen

Trước đây, CSS2 cho phép bạn ấn định stylesheet nào sẽ dùng cho từng thiết bị tương ứng( màn hình hay máy in chẳng hạn). Bây giờ CSS3 thậm chí còn làm được nhiều hơn thế nhờ khả năng truy vấn thiết bị(media queries). Bạn chỉ cần thêm câu lệnh ...

Xem tiếp »