Lệnh ssh chuyển 1 domain từ user A sang user B

Để chuyển 1 Domain từ user này sang user khác bằng lệnh ssh, bạn thực hiện như sau (Direct Admin)

(Lưu ý nên backup trước dữ liệu là điều cần thiết)

cd /usr/local/directadmin/scripts
./move_domain.sh domain.com olduser newuser

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *