Hướng dẫn cài Cron Job trên Direct Admin

Hướng dẫn chạy Cron Job trên Direct Admin, đầu tiên các bạn vào trang quản lý Direct Admin

Sau đó kéo xuống phần Advanced Features, thấy mục Cronjobs

Tạo 1 Cron Job mới, điền giờ, phút, ngày tháng…Ở phần Command nếu muốn cron job chạy 1 link bất kỳ thì chạy dòng lệnh như sau:

wget -O – url_ban_muon_chay

-O: Không lưu log file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *