Hướng dẫn cài Vhost trên Xampp 3 bước

Nếu bạn muốn làm việc dưới local bằng một tên miền ngắn gọn, và code được lưu trữ ở bất cứ nơi nào bạn muốn, hãy cài đặt Vhost nhé.

Bài này mình sẽ hướng cài đặt Virtual Host cho XAMPP để mỗi trang web được truy cập bằng một tên miền riêng và cụ thể.

Trong demo, mình sẽ đổi trang web:

http://localhost/quocbb –> http://quocbb.local

Bước 1:  Thay đổi tập tin hosts vào đường dẫn

C:\Windows\System32\Drivers\etc

Mở file hosts và thêm:

127.0.0.1     quocbb.local ở cuối cùng

Bước 2: Tạo 1 thư mục vhost trong  C:\Xampp\vhost

Và tạo 1 file có tên quocbb.local.vhost với nội dung như sau:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot “D:/Du-an/quocbb.com”
ServerName  quocbb.local
<Directory “D:/Du-an/quocbb.com”>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
DirectoryIndex index.php
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Với D:/Du-an/quocbb.com là đường dẫn tới source web của bạn

Bước 3: Vào đường dẫn C:\Xampp\apache\conf 

và mở file httpd.conf t ìm tới dòng # Virtual hosts và sửa thành

# Virtual hosts
Include C:\Xampp\vhost\*.vhost

Sau đó khởi động lại Xampp và truy cập http://quocbb.local thử nhé

virtual-host-cho-xampp-tren-windows-8

Chúc các bạn may mắn lần sau 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *