Hướng dẫn đánh bi da phần 2 (Quy tắt 90 độ, áp dụng nhiều)

I.Khái quát về qui tắc 90độ

Khi bi chủ chạm bi2 ở tình trạng không ép phê retro/culê (nghĩa là bi chủ không xoáy ngược cũng không xoáy tới) thì sau khi va chạm bi chủ sẽ dội ra 1 góc 90 độ so với đường đi của bi2

Day học cú đánh bida Qui tắc 90độ căn bản áp dụng rất nhiều 1

I.Làm sao để bi chủ khi chạm bi2 không có épphê retro/culê

Ở khoảng cách gần: đánh phía dưới bi chủ 1 tí
• Ở khoảng cách xa: nếu đánh mạnh thì vẫn đánh dưới bi chủ 1 tí. Nhưng nếu đánh nhẹ-trung bình thì phải đánh thấp hơn
Nói chung là cái này phải đánh quen cho có cảm giác. Xem hình nha các bạn:

 

Day_h_c_c_nh_bida_Qui_t_c_90_c_n_b_n_p_d_ng_r_t_nhi_u_3

Áp dụng


Day học cú đánh bida Qui tắc 90độ căn bản áp dụng rất nhiều 6

Điều cuối cùng “Trăm hay không bằng tay quen”. Lý thuyết giỏi mà không có luyện tập cũng bằng thừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *