Home / Kiến thức / Hướng dấn gởi mail bằng phpmailler

Hướng dấn gởi mail bằng phpmailler

Hướng dẫn gởi mail bằng phpmailler, không dùng hàm mail()

Đầu tiên, tải thư viện này về ( ở cuối bài) trong đó có 2 file class.phpmailler.php và class.smtp.php

Và làm theo các bước sau

require_once APPPATH . 'libraries/phpmailer/class.phpmailer.php';
require_once APPPATH . 'libraries/phpmailer/class.smtp.php';
$mail_to = 'mailnguoinhan';
$mail = new PHPMailer();
$mail->CharSet="utf-8"; // bảng mã unicode
$mail->IsSMTP(); // set mailer to use SMTP
$mail-&gt;Host = "<code style="white-space: nowrap;"><code><span style="color: #000000;"><span style="color: #dd0000;">smtp.gmail.com</span></span></code></code>"; // specify main and backup server
$mail-&gt;Port = <code style="white-space: nowrap;"><code><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000bb;">465</span></span></code></code>; // set the port to use
$mail-&gt;SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication
$mail-&gt;SMTPSecure = '<code style="white-space: nowrap;"><code><span style="color: #000000;"><span style="color: #dd0000;">ssl</span></span></code></code>';
$mail-&gt;Username = "[email protected]"; // your SMTP username or your gmail username
$mail-&gt;Password = "8882200"; // your SMTP password or your gmail password
$from = "[email protected]"; // Reply to this email
$to= $mail_to; // Recipients email ID
$name="Quocbb.com"; // Recipient 's name
$mail-&gt;From = $from;
$mail-&gt;FromName = "Chia sẻ kiến thức"; // Name to indicate where the email came from when the recepient received
$mail-&gt;AddAddress($to,$name);
$mail-&gt;AddReplyTo($from,"Chia sẻ kiến thức");
$mail-&gt;WordWrap = 50; // set word wrap
$mail-&gt;IsHTML(true); // send as HTML
$mail-&gt;Subject = "Test mail tại quocbb.com";
$mail-&gt;Body = $html;
$mail-&gt;AltBody = " Bạn đang test mail tại quocbb.com"; //Text Body
//$mail-&gt;SMTPDebug = 2;
if(!$mail-&gt;Send())
{
echo "&lt;h1&gt;Loi khi goi mail: " . $mail-&gt;ErrorInfo . '&lt;/h1&gt;';
}
else
{
echo "&lt;h1&gt;Thành công  &lt;/h1&gt;";
}

File Example  https://quocbb.com/tools/testgmail.rar

About quocbb

Chào bạn đến với blog của Quocbb.com. Blog mình làm đơn giản chỉ để lưu lại những kiến thức đã học được và muốn cùng chia sẻ với cho mọi người. Mình thích chơi Bida, đánh Cờ tướng, WarCraft, nếu bạn có chung sở thích hãy để lại comment nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngẫu nhiên

Xử lý tiến trình dataskq gây load cao trên DirectAdmin

Để kiểm tra chi tiết tiến trình này, chúng ta cần truy log theo lệnh ...