Hướng dẫn Import, Export Database thông qua ssh

Hướng dẫn Import và Export Database thông qua sử dụng SSH

Thường dữ liệu lớn (>50Mb), việc upload Database thông qua PhpMyadmin trở nên khá khó khăn, do đó up database thông qua SSH là một giải pháp hữu hiệu

1./Import

Để Import Database dùng lệnh SSH, bạn SSH tới thư mục chứa Database và dùng lệnh sau:

mysql -u database_user -p database_name < dump.sql 

2./Export:

Để Export Database dùng lệnh SSH, bạn dùng lệnh sau:

mysql -u database_user -p database_name > dump.sql

Nếu ở Local thì cd tới thư mục database rồi dùng lệnh sau: (XAMPP MacOS)

sudo /Applications/XAMPP/bin/mysql -u database_user -p database_name < dump.sql 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *