Home / Kiến thức / Hướng dẫn thêm Button Media Upload vào Plugin WordPress

Hướng dẫn thêm Button Media Upload vào Plugin WordPress

<?php
/**
 * Plugin Name:     Media Selector test plugin
 * Plugin URI:      http://jeroensormani.com/
 * Description:     Add a media selector to your settings page.
 * Version:         0.0.1
 * Author:          Jeroen Sormani
 * Author URI:      http://www.jeroensormani.com/
 */


add_action( 'admin_menu', 'register_media_selector_settings_page' );

function register_media_selector_settings_page() {
    add_submenu_page( 'options-general.php', 'Media Selector', 'Media Selector', 'manage_options', 'media-selector', 'media_selector_settings_page_callback' );
}

function media_selector_settings_page_callback() {

    // Save attachment ID
    if ( isset( $_POST['submit_image_selector'] ) && isset( $_POST['image_attachment_id'] ) ) :
        update_option( 'media_selector_attachment_id', absint( $_POST['image_attachment_id'] ) );
    endif;

    wp_enqueue_media();

    ?><form method='post'>
        <div class='image-preview-wrapper'>
            <img id='image-preview' src='<?php echo wp_get_attachment_url( get_option( 'media_selector_attachment_id' ) ); ?>' height='100'>
        </div>
        <input id="upload_image_button" type="button" class="button" value="<?php _e( 'Upload image' ); ?>" />
        <input type='hidden' name='image_attachment_id' id='image_attachment_id' value='<?php echo get_option( 'media_selector_attachment_id' ); ?>'>
        <input type="submit" name="submit_image_selector" value="Save" class="button-primary">
    </form><?php

}


add_action( 'admin_footer', 'media_selector_print_scripts' );

function media_selector_print_scripts() {

    $my_saved_attachment_post_id = get_option( 'media_selector_attachment_id', 0 );

    ?><script type='text/javascript'>

        jQuery( document ).ready( function( $ ) {

            // Uploading files
            var file_frame;
            var wp_media_post_id = wp.media.model.settings.post.id; // Store the old id
            var set_to_post_id = <?php echo $my_saved_attachment_post_id; ?>; // Set this

            jQuery('#upload_image_button').on('click', function( event ){

                event.preventDefault();

                // If the media frame already exists, reopen it.
                if ( file_frame ) {
                    // Set the post ID to what we want
                    file_frame.uploader.uploader.param( 'post_id', set_to_post_id );
                    // Open frame
                    file_frame.open();
                    return;
                } else {
                    // Set the wp.media post id so the uploader grabs the ID we want when initialised
                    wp.media.model.settings.post.id = set_to_post_id;
                }

                // Create the media frame.
                file_frame = wp.media.frames.file_frame = wp.media({
                    title: 'Select a image to upload',
                    button: {
                        text: 'Use this image',
                    },
                    multiple: false // Set to true to allow multiple files to be selected
                });

                // When an image is selected, run a callback.
                file_frame.on( 'select', function() {
                    // We set multiple to false so only get one image from the uploader
                    attachment = file_frame.state().get('selection').first().toJSON();

                    // Do something with attachment.id and/or attachment.url here
                    $( '#image-preview' ).attr( 'src', attachment.url ).css( 'width', 'auto' );
                    $( '#image_attachment_id' ).val( attachment.id );

                    // Restore the main post ID
                    wp.media.model.settings.post.id = wp_media_post_id;
                });

                    // Finally, open the modal
                    file_frame.open();
            });

            // Restore the main ID when the add media button is pressed
            jQuery( 'a.add_media' ).on( 'click', function() {
                wp.media.model.settings.post.id = wp_media_post_id;
            });
        });

    </script><?php

}

About quocbb

Chào bạn đến với blog của Quocbb.com. Blog mình làm đơn giản chỉ để lưu lại những kiến thức đã học được và muốn cùng chia sẻ với cho mọi người. Mình thích chơi Bida, đánh Cờ tướng, WarCraft, nếu bạn có chung sở thích hãy để lại comment nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngẫu nhiên

RGL rút gọn link có UY TÍN ko – Min pay chỉ 100k

Từ ngày 18/10 đến 23/10/2018, Tặng ngay 100k vào tài khoản khi đăng ký mới ...