ĐỀ ÁN THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THUYỀN VIÊN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THUYỀN VIÊN VIỆT NAM __________ I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Khái quát ngành vận tải biển thế giới 1.1 Tính đặc thù của ngành vận tải biển thế ...

Xem tiếp »

Các Ký Hiệu htaccess Căn Bản

Những quy tắc đơn giản nhất và hay dùng nhất. Ký hiệu [list_char] Danh sách các ký tự được phép chấp nhận Ví dụ: [abc] => chỉ chấp nhận ký tự a hoặc b hoặc c Ký hiệu [begin- end] Dành sách các ký tự bắt đầu từ ký tự ...

Xem tiếp »